Il-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew (PE) huwa l-unika istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea eletta direttament mill-poplu.  Kull Stat Membru jivvota sabiex itella’ l-Membri Parlamentari Ewropej tiegħu.  Għalhekk dan jagħmilha, l-aktar istituzzjoni demokratika.  Il-PE għandu tliet rwoli prinċipali li jinkludu: id-dibattiti u l-proċess sabiex tgħaddi leġislazzjoni tal-UE, flimkien mal-Kunsill; l-iskrutinizzar ta’ istituzzjonijiet oħra tal-UE, partikularment tal-Kummissjoni, sabiex jassigura li qed jaħdmu b’mod demokratiku kif ukoll sabiex jiddiskuti u jaddotta l-Baġit tal-UE, flimkien mal-Kunsill.  Bażikament, il-PE jeżerċita l-funzjoni leġislattiva tal-UE.  F’ċerti proċeduri leġislattivi speċjali, il-PE jista’ jkun ikkonsultat jew inkella jista’ jkun hemm bżonn il-kunsens tiegħu, però m’għandux is-setga li jibdel l-att.

Barra minn hekk, il-PE jiskrutinizza dak kollu li tagħmel il-Kummissjoni, billi jagħmel il-mistoqsijiet, jistabilixxi Kumitati ta’ Inkjesta kif ukoll jaħtar il-President tal-Kummissjoni.  Il-PE jagħti wkoll l-opinjoni tiegħu dwar is-suġġetti li huma parti mill-aġenda tal-Laqgħat Għolja tal-Kunsill Ewropew.  Għalhekk, wieħed irid jifhem li għalkemm il-PE, il-Kummissjoni u l-Kunsill huma istituzzjonijiet separati, il-ħidmiet tagħhom huma magħġuna sewwa flimkien u jeħtiġilhom jaħdmu flimkien mill-qrib.

L-elezzjonijiet tal-PE li jmiss se jsiru mit-23 sas-26 ta’ Mejju 2019 fis-27 stat kollha tal-UE.  F’Malta dawn l-elezzjonijiet se jsiru fil-25 ta’ Mejju 2019.  Tajjeb li l-votanti jiftakru li f’dawn l-elezzjonijiet m’hemmx distretti, u għalhekk l-elettorat jista’ jivvota lil liema kandidat/a j/trid ikun minn fejn ikun f’Malta. Fil-fatt kemm jekk inti mill-Mellieħa, minn l-Isla jew minn Għawdex dan dejjem jippermettilek tivvota għall-istess kandidati.

Il-barranin kollha li huma ċittadini tal-UE u li joqogħdu f’Malta, fil-bidu jkunu mlew karta fejn iddeċidew jekk għal tali elezzjonijiet jivvutawx għall-kandidati tal-pajjiż li huma ċittadini tiegħu jew inkella għal dawk tal-pajjiż li qed jgħixu fih. Ħafna barranin jagħżlu li jivvutaw għall-kandidati tal-pajjiż li qed jgħixu fih. Għalhekk, f’din l-elezzjoni f’Malta jivvutaw ukoll ħafna ċittadini tal-UE allavolja mhumiex ċittadini Maltin.

Maltin li joqogħdu f’pajjiżi tal-UE, jekk iddeċidew li jibqgħu jivvutaw Malta, ukoll jivvutaw għall-elezzjonijiet tal-PE f’Malta skont kif iddeċidew oriġinarjament.

Barranin li mhumiex ġejjin minn pajjiżi Membri tal-UE, inklużi dawk mir-Renju Unit, jistgħu jivvutaw biss jekk huma eliġibbli jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali.

Fl-elezzjoni tal-PE tal-2019 se jivvutaw ukoll dawk li għandhom minn sittax sa tmintax-il sena għall-ewwel darba. Malta hija t-tieni pajjiż fl-Ewropa li niżżlet l-età tal-eliġibbilità tal-vot għal sittax.

Fl-istess ġurnata tal-elezzjoni tal-PE jsiru wkoll l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali.  Kull min hu eliġibbli li jivvota fl-elezzjoni tal-PE huwa wkoll eliġibbli jivvota għall-Kunsilli Lokali, inklużi ċittadini tal-UE li joqogħdu Malta, u żgħażagħ minn sittax-il sena ’l fuq.

Għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, fi kliem ieħor, jistgħu jivvutaw dawk kollha li isimhom jidher fl-aħħar Reġistru Elettorali maħruġ mill-Kummissjoni Elettorali ta’ Malta.

Fi kwalunkwe każ jekk għandek dubju jekk inti, membri tal-familja tiegħek jew ħbieb għandhomx dritt jivvutaw tista’ tikkuntattja lil Lorna Vassallo fuq www.facebook.com/lejnmaltaaaa (Lorna Vassallo Page), ċempel 79443906 jew ibgħat imejl lil  vassallolorna@gmail.com bl-isem, il-kunjom, il-lokalità u n-Numru tal-Identità tal-persuna li tixtieq tkun taf hix intitolata tivvota.

Għal aktar informazzjoni

https://www.gov.mt/en/Life%20Events/resformalities/Pages/Elections.aspx

European Parliament

The European Parliament (EP) is the only directly elected institution of the EU. Each Member State votes to elect its MEPs, making it the most democratic institution as well. The EP has three main roles which include: debating and passing European Union legislation, with the Council; scrutinising other EU institutions, particularly the Commission, to make sure they are working democratically, as well as debating and adopting the EU’s budget, with the Council. Basically, it exercises the legislative function of the EU. In special legislative procedures, the EP may be either consulted or its consent may be required; however, the EP has no power to amend the act.

Moreover, the EP monitors the activities of the Commission, through the asking of questions and the establishment of Committees of Inquiry, as well as appointing the President of the Commission. The EP also gives its opinion on the topics on the agenda of summits of the European council. Thus, one must understand that although the EP, the Commission and the Council are separate institutions, they are interlaced and work closely together.

The upcoming EP elections will take place from the 23rd to the 26th May 2019 all over the 27 countries of the EU. In Malta, the elections will take place on Saturday, the 25th of May 2019. The voters must remember that during the EP elections there are no districts, and one can vote for whoever s/he wants coming from any part of Malta. In fact, living in Mellieħa, Senglea or Gozo makes you all eligible to vote for the same candidate.

All foreigners that are EU citizens and that are residing in Malta, would have filled in a form at the beginning, where they would have chosen whether to vote in the country of their citizenship or in the country where they live with regard to these type of elections.  A lot of foreigners choose to vote in the state they live in.  Therefore, a lot of EU citizens vote in Malta in this election, although they are not Maltese citizens.

Maltese citizens living in EU countries would also have made the same decision, and therefore these too vote locally according to what they had decided originally.

Non-EU foreigners, including UK citizens, can only vote if they are eligible to vote in the general elections.

In the EP election 2019 voters aged 16 to 18 will also be voting for the first time. Malta is the second country in the EU which has lowered the voting age to sixteen.

On the same day as the EP election there will also be the Local Council elections.  Whoever is eligible to vote in the EP election is also eligible to vote in the Local Council election, including EU citizens living in Malta and 16-year olds.

In other words, all those enlisted in the last Electoral Register as published by the Malta Electoral Commission prior to May 2019 can vote for the EP elections.

Whatever the case may be, if you have any doubt whether you yourself, a member of your family or friend have the right to vote, you can contact Lorna Vassallo on www.facebook.com/lejnmaltaaaa (Lorna Vassallo Page), phone on 79443906 or send an email to  vassallolorna@gmail.com  writing down the name, surname, locality and ID Card No of the person whose eligibility you are enquiring about.

For more information see

https://www.gov.mt/en/Life%20Events/resformalities/Pages/Elections.aspx