Lorna Vassallo hija mill-Imġarr imma tgħix l-Imsida.  Hija t-tieni ġenerazzjoni ta’ politiċi fil-familja.  Missierha Pio Vassallo ħareġ għall-elezzjoni tmien darbiet bejn l-elf disa’ mija tlieta u ħamsin u l-elf disa’ mija seba’ u tmenin, darba mal-Malta Workers’ Party (predeċessur tal-Partit Laburista immexxi mill-Prim Minitru Pawlu Boffa), darbtejn indipendenti u ħames darbiet mal-Malta Labour Party.  Kien attivista fl-istrajk ġenerali tal-elf disa’ mija tmienja u ħamsin, fil-kriżi politiko-reliġjuża tas-sittinijiet kif ukoll fil-kriżi tal-iskejjel tat-tmeninijiet.  Lorna Vassallo mhix miżżewġa u l-familja tagħha llum tikkonsisti minn ommha Marija, ħuha, il-mara tiegħu u ż-żewġ neputijiet żgħar tagħha li tant huma għal qalbha.  Billi Pio Vassallo kien miżżewweġ darbtejn hija kellha wkoll ħuha mill-missier l-Awstralja u li kien miżżewweġ Għawdxija li għadha sal-lum tgħix Melbourne maż-żewġt itfal adulti tagħha.

Bħala passatempi Lorna Vassallo għandha r-rikostruzzjoni ta’ battalji storiċi, il-kant u t-teatru.  Ivvjaġġat f’diversi pajjiżi fil-ħames kontinenti inklużi fl-Amerika Latina, l-Afrika ta’ Fuq, l-Afrika t’Isfel, l-Asja u l-Awstralja.

Lorna Vassallo is from Mġarr but lives in Msida.  She is the second generation of politicians in her family.  Her father Pio Vassallo ran for 8 general elections between 1953 and 1987: once with the Malta Workers’ Party (predecessor of Malta Labour Party led by PM Sir Paul Boffa), twice Independent and five times with Malta Labour Party.  He was an activitist, during the politico-religious crisis in the 60’s as well as the education crisis in the 80’s.  Lorna Vassallo is not married and her family today consists of her brother, her sister-in-law, and her two nephews who she adores.  Since Pio Vassallo was married twice, she also had a half-brother in Australia who was married to a Gozitan woman who still lives with her two adult children in Melbourne today.

Lorna Vassallo’s hobbies are historical reenactments, singing and theatre.  She is a very ardent traveller and her travels spanned the five continents including Latin America, North Africa, South Africa, Asia and Australia.

Sa minn età żgħira Lorna Vassallo kienet segretarja tal-kumitat lokali tal-Imġarr Malta fejn twieldet. Hija kkontestat elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u interni tal-Partit Laburista kif ukoll l-elezzjonijiet generali tal-elfejn u tlieta, l-elfejn u tmienja u l-elfejn u tlettax fuq it-tnax-il distrett li jinkludi l-Mellieħa, Naxxar u San Pawl. Kien għal din ir-raġuni li l-Prim Ministru Joseph Muscat stidinha biex titfa’ n-nominabħala kandidata għall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-elfejn u dsatax. Bħalissa l-Partit Laburista qed jipprova jżid il-persentaġġ ta’ nisa li jipparteċipaw fil-politika Maltija li ftit li xejn inbidlet statistikament magħtul dawn l-aħħar ħamsin sena, minkejja l-prestazzjoni akkademika mill-aqwa tan-nisa Maltin u edukazzjoni b’xejn għal kulħadd.

Id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista, Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne, il-ħabib antik tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva l-Onor. Anthony Agius Decelis u l-Membru Parlamentari l-Onor. Robert Abela appoġġjaw in-nomina tagħha bħala kandidata għall-elezzjoni għall-Parlament Ewropew tal-elfejn u dsatax uffiċjalment.

As from a very young age Lorna Vassallo was the Local Committee Secretary, of Mġarr, Malta – the village where she was born.  She ran for Local Council elections and Labour Party’s internal elections.Later, she ran for the general elections in 2003, 2008 and 2013 on the 12th district which comprises Mellieħa, Naxxar and St. Paul’s Bay.  It is for this reason that Prime Minister Joseph Muscat invited her to be nominated as candidate for the European Parliament Elections 2019.  At the moment, Partit Laburista is keen on improving the percentage of female participation in Maltese politics which has hardly improved statistically over the last 50 years, in spite of the good academic performance of Maltese women and free education for all.

The Partit Laburista Deputy Leader , Deputy PM and Minister for Health Hon. Chris Fearne, her long-time friend Parliamentary Secretary for Disabled People and Active Ageing Hon. Anthony Agius Decelis and Member of Parliament, Hon. Robert Abela officially supported her nomination as candidate for the European Parliament election 2019.

Lorna Vassallo ggradwat b’B.A. fil-Liġi Maltija, Ekonomija u Politika Internazzjonalifl-elf disa’ mija sitta u disgħin. Wara ġabet warrant bħala Prokuratur Legali fl-elf disa’ mija sebgħa u disgħin. Apparti minn hekk hi għandha Masters fil-Liġi Ewropea. Matul is-snin segwiet korsijiet qosra fid-Diplomazija, il-Liġi Marittima, il-Kitba kif ukoll għamlet M.A. fit-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni.Minkejja dan, wara karriera qasira ta’ ħidma fil-Qrati Maltin, matul is-snin, ħadmet l-iktar fl-oqsma tat-Tagħlim fosthom bħala għalliema ‘part-time’ tal-Malti, Ingliż, Taljan, Ġermaniż u Franċiż. Kienet ukoll lettur u eżaminatriċi esternatal-Gwidi Turistiċi u l-Franċiż għall-gwidi mal-Istitut tal-Istudji Turistiċi, . Hija ħadmet ukoll għal diversi snin bħala gwida turistika speċjalment fil-Franċiż, Taljan u l-Ġermaniż. Il-lingwi, flimkien mal-politika, huma l-passjoni ta’  Lorna u minbarra l-lingwi Ewropej hija kisbet ċertifikati fl-Għarbi, ir-Russu u l-Ispanjol.

Wara li Lorna Vassallo kienet maħtura Membru tal-Bord tal-Kooperattivi għal xi żmien,kellha tirreżenja minn din il-pożizzjoni biex tokkupa l-kariga ta’ Maniġer fl-istess Bord. Wara dan, ħadmet għal xi żmien fis-Sezzjoni tal-Mistoqsijiet Parlamentari mal-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar li huwa mmexxi mid-Deputat Mexxej Laburista tal-lum, l-Onor. Chris Cardona. Hija ħadmet ukoll fid-Dipartiment tal-Artijiet fejn kienet responsabbli minn Ċnus u dokumenti tal-Qrati tal-Ġustizzja kif ukoll rrappreżentat’il-Gvern fuq għadd ta’ kuntratti.  Wara bdiet taħdem mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, l-ewwel taħt l-Onor. George Vella u issa taħt it-tmexxija ta’ l-Onor. Carmelo Abela. Hija ħadet sehem attiv fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel sitt xhur tal-elfejn u sbatax. Illum hija priċiparjament responsabbli mill-Kontinent Afrikan ’l isfel mis-Saħara li jinkludi disa’ u erbgħin pajjiż. Sa mill-elfejn u tmintax hija nħatret membru tal-bord ta’ ‘Dar Kenn Għal Saħħtek’, Fondazzjoni fi ħdan il-Ministeru tas-Saħħa li tiġġieled kontra l-obeżita` u d-diżordni tal-ikel. Ħadmet ukoll viċin il-Ministru Fearne fuq il-proġett ‘LEAD’ li l-għan tiegħu hu li jinkuraġġixxi n-nisa Maltin biex jipparteċipaw aktar fil-politika.

In 1996, Lorna Vassallo graduated with a B.A. in Maltese Law, Economics and International Relations. She then went on to obtain a warrant as Legal Procuratorin 1997. She also possesses a Masters in European Law which she obtained in 1998. Over the years she also read courses in Diplomacy, Maritime Law, Writing and read for an M.A. in Translation and Conference Interpreting at the University of Malta.  After a short career at the Law Courts themselves, she has mainly worked in the educational sector, as a part-time Maltese, English, Italian, German and French teacher. She also worked as a lecturer and examiner of Tourist Guiding and French for guiding at the Institute of Tourism Studies, Pembroke.  Languages, along with politics, are Lorna’s passion and apart from the aforementioned languages she also obtained certification in Arabic, Russian and Spanish. She also worked as a tourist guide for various years especially guiding in French, Italian and German.

Recently, Lorna Vassallo was appointed a Member of the Co-operatives Board for some time, she had to resign from this position in order to occupy the role of manager on the same board. Later, she worked briefly in the Parliamentary Questions Section with the Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, which is run by the Labour Party’s Deputy Leader, Hon. Chris Cardona. She also worked with the Lands Department where she was responsible for ground rent and the filing of court documents. She also regularly represented the government on various property contracts. Subsequently, she began working for the Ministry of Foreign Affairs and Trade Promotion, which was initially run by Hon. Geroge Vella and is now entrusted to Hon. Carmelo Abela. She also actively took part in the European Union Presidency in the first six months of 2017. Today she is primarily responsible for the Sub-saharan African Region which includes 49 countries. As of 2018 she was appointed as a member of the board for ‘Dar Kenn Għal Saħħtek’ which is a centre for the treatment of eating disorders and obesity, under the Ministry of Health. Furthermore, she also worked closely with Minister Chris Fearne on a project called ‘Lead’, aimed at encouraging female participation in Maltese politics.

Dawn l-aħħar dsataxax-il sena, jiġifieri mill-elf disa’ mija disa’, Lorna Vassallo saret magħrufa sew mal-qarrejja tal-ġurnal l-“Orizzont” l-ewwel bil-kitbiet tagħha dwar l-Unjoni Ewropea sas-sena elfejn u tlieta u mill-elfejn u tlieta ‘l hawn dwar il-politika nazzjonali. Kitbet u għadha sal-lum tikteb diversi artikli wkoll fil-ġurnal ‘Il-Kullħadd’.  Mill-elfejn u erbgħa sal-elfejn u sitta ikkontribwixxiet fil-ġurnal bl-Ingliż “The Times of Malta”.  L-ewwel pubblikazzjoni tagħha “Il-Ktejjeb tal-Ħrejjef” ħarġet fl-elfejn u sitta.  Dan il-ktieb jirrakonta l-istorja politika tal-poplu Malti sad-dħul fl-UE permezz ta’ ħrafa għat-tfal. Fl-elfejn u tnax nidiet il-ktieb ‘Maltese through English’, li sal-lum għadu l-itwal ktieb qatt ippubblikat dwar il-grammatika Maltija, u li jfisser l-ilsien Malti permezz tal-lingwa Ingliża sabiex iwasslu wkoll lill-barranin. Fl-elfejn u tlettax ħarġu t-tieni u t-tielet ktieb tal-istess sensiela u fl-elfejn u sittax ħarġu r-raba’ u ll-ħames ktieb u s-CD li takkumpanja s-sett. L-ewwel edizzjoni ta’ ‘Maltese through English’ Book 1 inbiegħet kollha u għalhekk reġgħet ħarġet ukoll l-edizzjoni riveduta tagħha fl-elfejn u sittax.

These last 19 years, Lorna Vassallo has become well knownwith the readers of the Maltese daily ‘L-Orizzont’.  From 1999 to 2003 she wrote columns about the European Union and as from 2003 her writings mainly concentrated on national politics.  She also contributes to the weekly ‘Il-Kullħadd’.  From 2004 to 2006 she wrote regularly in ‘The Times of Malta’.  Her first publication ‘Il-Ktejjeb tal-Ħrejjef” was published in 2006.  Through what looks like a children’s fable, Lorna Vassallo tells the story of Malta’s entry into the EU. In 2012 she launched her first book of the series ‘Maltese through English’.  This book remains the longest Maltese language grammar book to date.  It explains the Maltese language through English allowing full accessibility to foreigners.  In 2013, she publishedBooks 2 & 3 of the series and Book 4, the Booklet and CD were published in 2016.  The first edition of  ‘Maltese through English’ Book 1 was sold out and the second and revised edition was published in 2016.

Lorna Vassallo pproduċiet diversi preżentazzjonijiet teatrali flimkien mal-Partit Laburista.  L-ewwel produzzjoni ‘It-tfal ta’ Nikol Grixti’ kien id-dramm mill-pinna tal-eks-Mexxej u Prim Ministru Laburista Dr. Alfred Sant li kien jikkommemora Jum il-Ħelsien fl-elf disa’ mija disa’ u sebgħin.  ‘Il-Ħanut tal-Arġentier’ ta’ Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni ttellgħet fl-elfejn u ħamsa u fl-elfejn u sitta Lorna Vassallo ttraduċiet għall-Malti ‘Il-Programm Televiżiv’ ta’ Michel Vinaver, awtur Franċiż, li wkoll ttellgħet fil-Kwartieri Nazzjonali.  Lorna Vassallo wara ttraduċiet għall-Malti l-Kummiedja Franċiża ta’ Molière ‘In-nisa Għorrief’ iżda li għadha qatt ma ttellgħet fuq il-palk sal-ġurnata tal-lum.  Fil-passat hija ħadmet fulltajm mal-istazzjon televiżiv Education 22 u fil-produzzjoni u l-preżentazzjoni ta’ diversi programmi televiżivi u tar-radju dwar ġrajjiet kurrenti, legali, politiċi u suġġetti kulturali oħra fosthom ma’ Super One Radio, One Radio u TVM.  Hija kienet ukoll mistiedna u kelliema fuq bosta programmi oħra.

 

 

Lorna Vassallo produced various theatrical performances with Malta Labour Party (as Partit Laburista was formerly known).  The first production was ‘It-Tfal ta’ Nikol Grixti’ translated as ‘Nikol Grixti’s children’ – a play by former Labour Party leader and Prime Minister Dr. Alfred Sant commemorating Freedom Day 1979.  She also produced ‘The Jeweller’s Shop’ of Pope John Paul the second in 2005. In 2006 Lorna Vassallo translated the French play ‘The Television Programme’ by Michel Vinaverinto Maltese.  This play was also held at the National Party Headquarters, Hamrun in the same year.  Later she translated the French comedy ‘The knowledgeable wives’ by Molière, which unfortunately was never staged.  In the past, Lorna Vassallo worked full-time with the national educational TV channel ‘Education 22’.  She also produced and presented various TV and radio programmes on various other state-owned and private radio and TV channels.  These mainly dealt with current affairs as well as legal, political, cultural and educational issues.  Amongst the channels which broadcast her programmes there were Super One and One Radio which form part of Partit Laburista’s private channel and TVM,which is the national TV channel, specifically its Newsroom.